WARSZAWA | 2-3 GRUDNIA 2021

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach.

Najlepsze praktyki i nowe wyzwania.

O wydarzeniu

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na międzynarodową konferencję online #warszawadlanajmlodszych – Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach. Najlepsze praktyki i nowe wyzwania.

W dniach 2 – 3 grudnia 2021 r. w Warszawie odbędzie się II edycja międzynarodowej konferencji skierowanej do profesjonalistów sektora opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dyrektorów i kierowników publicznych i niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Konferencja organizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa i Zespół Żłobków m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, Stowarzyszeniem „Przymierze Rodzin”, Stowarzyszeniem TA Szansa oraz Żłobkiem Pomelo Daycare.

Celem konferencji jest wymiana międzynarodowych doświadczeń z zakresu wspierania jakości wczesnej opieki i edukacji najmłodszych dzieci, wiedzy na temat jej znaczenia dla rozwoju dziecka oraz zasadności inwestowania w sektor edukacji wczesnodziecięcej.

Program konferencji składa się z wykładów oraz dyskusji panelowych.

Wykłady profesor Cecilii Aguiar i profesor Jenni Salminen w pierwszym dniu wydarzenia będą prezentowane w języku angielskim z napisami w języku polskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nie wystawiamy zaświadczeń i certyfikatów o udziale w konferencji.

Prelegenci

Wśród zaproszonych ekspertów będą:

 • prof. Cecília Aguiar (Instytut Uniwersytecki w Lizbonie)
 • prof. Jenni Salminen (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia)
 • dr Aneta Jegier
 • dr Anna Mikler-Chwastek
 • dr Jagoda Sikora
 • Anna Czechowska
 • Ewa Iwińska
 • Liliana Marciniak
 • Magdalena Skorupka
 • Kamila Szulc

Cecília Aguiar

Cecília Aguiar jest profesorką w ISCTE-IUL (Lizbona, Portugalia) i starszą badaczką w CIS-IUL. Jest specjalistką w zakresie psychologii rozwojowej i edukacyjnej. Prowadziła i uczestniczyła w badaniach nad jakością edukacji wczesnodziecięcej i praktykami profesjonalistów tego sektora, koncentrując się na rozwoju społecznym dzieci (interakcjach społecznych i relacjach z rówieśnikami), a w szczególności na partycypacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Inne obszary jej zainteresowań badawczych to prawa dzieci do partycypacji, interakcje dorosły-dziecko, wczesna edukacja specjalna.

W latach 2016-2019 Cecilia Aguiar współredagowała czasopismo  Early Childhood Research Quarterly. Zdobyła kilka grantów Portugalskiej Fundacji na rzecz Nauki i Technologii, w tym dwa stypendia badawcze na realizację projektów: „Wzmacnianie relacji rówieśniczych: Pomysły i praktyki nauczycieli przedszkolnych” oraz „Zwiększanie partycypacji społecznej dzieci z niepełnosprawnością”.

Ponadto Cecilia Aguiar koordynowała pracę międzynarodowych zespołów badawczych w ramach projektów CARE 7PR (popularyzacja wyników badań z zakresu edukacji wczesnodziecięcej) oraz ISOTIS H2020 (analiza programów nauczania, podejść pedagogicznych i klimatu społecznego w placówkach edukacyjnych w Europie). Była również koordynatorką portugalskich zespołów w ramach projektów KIT@ i BECERID (Erasmus+). Jest liderką PrimeirosAnos.pt – bloga opartego na badaniach na temat wczesnodziecięcej edukacji włączającej. Od września  2019 r. koordynuje projekt Erasmus+ PARTICIPA – Narzędzia rozwoju zawodowego wspierające prawa dzieci do partycypacji.

Jenni Salminen

Profesor Jenni Salminen jest z wykształcenia nauczycielką edukacji wczesnodziecięcej. Posiada tytuł doktora w dziedzinie edukacji. Obecnie pracuje jako starszy badacz na Wydziale Edukacji na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii. Pracowała w wielu fińskich i międzynarodowych projektach badawczych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień: interakcje wychowawca-dziecko w placówkach edukacji wczesnodziecięcej, szczególnie w grupach wiekowych 0-3 lata, podejścia pedagogiczne stosowane w pracy z najmłodszymi dziećmi oraz wpływ środowiska domowego na rozwój dzieci.

Od czterech lat wchodzi w skład krajowej grupy ekspertów w Narodowym Centrum Ewaluacji Edukacji (FINEEC). Jednym z celów FINEEC jest wspieranie placówek edukacji wczesnodziecięcej w realizacji systematycznej samooceny pracy. Najnowszą inicjatywą centrum, w którą jest zaangażowana Jenni Salminen jest opracowanie cyfrowego systemu oceny jakości, który może być wykorzystywany do gromadzenia informacji i tworzenia analiz wspierających rozwój wczesnej edukacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Aneta Jegier

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierownik żłobka publicznego w Warszawie, trener umiejętności społecznych (TUS).

Zajmuje się problematyką opieki, wychowania i edukacji dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi w obszarze relacji dorosły – dziecko.

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców małych dzieci.  Opracowuje pomoce dydaktyczne i narzędzia diagnostyczne, współpracując z wydawnictwami edukacyjnymi.

Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w żłobku i przedszkolu.

Będąc żoną i mamą docenia uroki każdej wspólnej chwili oraz czerpie energię do realizacji osobistych i zawodowych wyzwań.

Anna Mikler-Chwastek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka wielu publikacji dotyczących rozwoju małego dziecka, które ukazały się jako monografie, artykuły w czasopismach punktowanych, rozdziały w monografiach naukowych oraz publikacjach popularyzujących wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla kadry żłobkowej i przedszkolnej w zakresu rozwoju dzieci. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej:

 • prawidłowości i zaburzeń rozwoju psychoruchowego,
 • nabywania przez małe dzieci kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej,
 • rolą aktywności ruchowej dla rozwoju psychoruchowego,
 • wspomaganiem rozwoju dzieci w obszarze motoryki małej – elementy terapii ręki.

Zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń rozwoju mały dzieci i ich przyczyn.

Jagoda sikora

Psycholog dziecięcy w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz doktor psychologii.

Uwielbia swoją pracę i z chęcią wspiera dzieci i rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami, które stają na ich drodze. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej, które zdobywała, pracując z dziećmi i młodzieżą między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka oraz licznych placówkach wsparcia ambulatoryjnego i dziennego. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta.

Ukończyła dwa poziomy szkolenia certyfikacyjnego z podejścia Self-Reg (metody samoregulacji), studium terapii dzieci i młodzieży oraz kurs podstawowy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach TSR. Aktualnie kształci się w ramach psychoterapii rodzin. Odbyła liczne szkolenia z zakresie pracy interwencyjnej i diagnostycznej z dziećmi młodzieżą.

Prywatnie jest żoną jednego męża i mamą trójki chłopców, którzy stale motywują ją do rozwoju.

 

Anna Czechowska

Trenerka, coach (ICC), master NLP, certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli i wczesnego dzieciństwa.

Inicjatorka rozpowszechniania Pozytywnej Dyscypliny w Polsce. Z wykształcenia filolożka i nauczycielka. Tłumaczka książek dla dzieci, powieści i poradników z zakresu wychowania dzieci i rozwoju osobistego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z ludźmi, miedzy innymi z rodzicami i nauczycielami.

Prowadzi warsztaty rozwojowe, umiejętności miękkich, warsztaty dla rodziców dzieci w różnym wieku, warsztaty dla nauczycieli oraz konsultacje.
Pracuje indywidualnie w procesach coachingowych pomagając ludziom dokonywać pożądanych przez nich zmian w tempie, które sami wybierają.

W pracy ważna jest dla niej autentyczność, szczerość i skuteczność, wierzy w to, że wiedza i większa samoświadomość mają realny wpływ na indywidualne ludzkie życie, pozwalając każdemu podejmować lepsze decyzje, a przez to osiągać większe spełnienie. Wyznaje maksymę, że zmiana to jedyna stała. Mama dwóch synów.

Ewa Iwińska

Współwłaścicielka i dyrektorka warszawskich żłobków Pomelo i Avocado. Skończyła psychologię i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat współpracowała z organizacjami pozarządowymi (Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, Fundacją Sto Pociech).

Ukończyła szkolenia podyplomowe oraz liczne kursy sprofilowane na dziecko i rodzinę, m.in. Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, kursy: Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, Pedagogika Marii Montessori, Porozumienie bez przemocy – NVC, Animator Grup Zabawowych, Umiejętności wychowawcze.

W 2019 roku uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Dzieci tworzącego Standardy jakości opieki i edukacji małych dzieci w Polsce („Jakość od początku”). W pracy z dziećmi i opiekunami w żłobku stara się uczyć wsłuchiwania we własne potrzeby i wyrażania ich oraz szacunku dla odmienności. Zwolenniczka funkcjonalnych i estetycznych wnętrz dziecięcych oraz kontaktu dzieci ze sztuką.

Liliana Marciniak

Etnolożka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i animatorka kultury (Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych przy Teatrze Lalek „Zaczarowany Świat”), po uzupełnieniu wykształcenia (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) jest nauczycielką w żłobku, przedszkolu i klasach I-III, wychowawczynią Montessori na etapie przedszkolnym, posiada uprawnienia z oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Uniterra” w Poznaniu) i do prowadzenia nieprofesjonalnych grup teatralnych.

Po licznych kursach doskonalących warsztat pracy nauczyciela małego dziecka. Po kursach Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga dla nauczycieli. Trenerka grup wsparcia (Fundacja StoPociech). W trakcie studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury”.

Pierwsze kroki w pracy z dziećmi stawiała pracując w żłobkach i klubach malucha. Była managerką kawiarni i księgarni dla dzieci, koordynatorką projektów edukacyjnych w placówkach komercyjnych i oświatowych. Od 5 lat prowadzi m.in. autorskie grupy zabawowe dla dzieci do 3 roku życia „Domowy plac zabaw w Fundacji RoRo.

Jest nauczycielką i dyrektorką przedszkola. Pracuje z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Magdalena Skorupka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i wczesnego dzieciństwa, zafascynowana tym podejściem. Ukończyła m.in. Szkołę Trenerów rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe z Interwencji Kryzysowej, Terapii Pedagogicznej, a także długoterminowe szkolenia w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i pracy systemowej z rodziną. Związana z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa od 1997 r., w tym z oddziałem Ochota w latach 1997-2016.

Członek ogólnopolskiego Zarządu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” (od 2007 r.), a także inicjatorka, założycielka, prezes Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek (w skrócie Ta Szansa od 2016 r.).
Autorka i współautorka wielu programów psychoedukacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli i osób zajmujących się szeroko rozumianym „pomaganiem”.

Propagatorka działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi, w tym Warszawskich Klubów dla Rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne dzieci i przede wszystkim w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zakresu Inteligencji Emocjonalnej z elementami Pozytywnej Dyscypliny skierowanych do rodziców, nauczycieli, kadry zarządzającej, osób dorosłych.
Mama dwójki dzieci. Uwielbia pracę w NGO, ludzi i działanie. Niepoprawna optymistka.

Kamila Szulc

Psycholog (2010 UKSW), certyfikowana trenerka (VCC Foundation 2017) w obszarze kompetencji społecznych. Obecnie w trakcie kursu Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga dla nauczycieli. Staże zawodowe odbywała w ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza osób z autyzmem.

W pracy trenerskiej dzieli się doświadczeniami z nauczycielami przedszkoli, uczy metod stosowanych w terapii zajęciowej oraz pracy w podejściu niedyrektywnym. Projektuje i prowadzi warsztaty kompetencji rodzicielskich. Współpracuje z przedszkolami – prowadząc konsultacje dla rodziców oraz terapię dla dzieci m.in. metodą Niedyrektywnej Terapii Zabawowej. Tamże projektuje i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej i rodziców o rozwoju, edukacji i wychowaniu małego dziecka.

Na co dzień zdobywa doświadczenia udzielając wsparcia uczniom warszawskiej szkoły podstawowej. Podczas prowadzenia warsztatów dla rodziców i opiekunów skupia się na rozwijaniu kompetencji rodzicielskich w zakresie radzenia sobie z emocjami małego dziecka, budowania z nim relacji oraz wspierania w rozwoju.

Agenda

Dzień 1

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach. Najlepsze praktyki i nowe wyzwania

12:00 - 12:05

powitanie – Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

12:05 - 12:10

wystąpienie – Aleksandra Gajewska – posłanka na Sejm IX kadencji

12:10 - 12:15

podsumowanie międzynarodowej konferencji #WarszawaDlaNajmłodszych organizowanej w 2020 roku

12:15

przedstawienie prelegentek 1. dnia wydarzenia

12:15 - 12:50

wystąpienie – prof. Cecília Aguiar (University Institute of Lisbon, Portugalia) 

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Portugalii: wybrane aspekty organizacyjne i badania 

Early childhood education and care in Portugal: Policy and research highlights

12:50 - 13:00

pytania do prezentacji prof. Cecilii Aguiar

13:00 - 13:40

wystąpienie – prof. Jenni Salminen (Jyväskylä University, Finlandia)

Wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi – refleksje na temat doskonalenia zawodowego i podstawa programowa w Finlandii

Early childhood education and care for the youngest – Reflections on professionalism and curriculum in Finland

13:40 - 13:55

pytania do prezentacji prof. Jenni Salminen

13:55 - 14:00

podsumowanie 1. dnia konferencji 

Dzień 2

Kompetentna kadra żłobkowa gwarancją wykorzystania potencjału dzieci

11:40 - 11:50

Pan Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Pani Aleksandra Gajewska – posłanka na sejm IX kadencji

powitanie

11:50 - 12:10

Liliana Marciniak i Kamila Szulc – Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo

Od relacji do edukacji. O roli dorosłego w procesie uczenia się małych dzieci 

12:10 - 12:35

dr Anna Mikler-Chwastek i dr Aneta Jegier – Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Znaczenie stymulacji rozwoju dzieci w żłobku

12:35 - 13:15

dr Jagoda Sikora, Magdalena Skorupka i Anna Czechowska – Stowarzyszenie Ta Szansa

Samoregulacja w żłobku

13:15 - 13:45

Żłobek Pomelo Daycare

Planowanie przestrzeni i wyposażenia żłobka w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe dzieci

 

13:45 - 14:00

Żłobek oczami dziecka, rodzica, opiekunki, specjalisty i kierownika

 

Organizatorzy i goście wydarzenia

Kontakt

Zapytania dotyczące konferencji #WarszawaDlaNajmłodszych prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@warszawadlanajmlodszych.pl

Scroll to Top
Skip to content